Statut

Statutul Uniunii Nationale a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania (UNSICAR)

Dispozitii generale, conducerea si controlul asociatiei, controlul financiar, membrii asociatiei, dizolvarea si lichidarea.

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Denumire, sediu si durata
 1. Denumirea Uniunii este Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania, prescurtat UNSICAR (denumita in continuare ”Uniunea”);
 2. Sediul Uniunii este in Bucuresti, str. Comana, nr. 9 B, etaj 2, Sector 1;
 3. Uniunea este o organizatie non profit, neguvernamentala si apolitica, creata si avand personalitate juridica in conformitate cu OG 26/2000;
 4. Uniunea este persoana juridica romana de drept privat;
 5. Durata Uniunii este nedeterminata;
 6. Uniunea se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale si se poate asocia cu orice alte persoane juridice, in acelasi scop.
 7. Uniunea isi poate constitui, in conditiile legii, sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

Art. 2 Scopul activitatii

Scopul Uniunii consta in:

 1. Sprijinirea membrilor sai in cresterea recunoasterii publice a rolului activitatii intermediarilor, consultantilor in asigurari si a brokerilor de pensii private.
 2. Constientizarea si responsabilizarea societatii cu privire la necesitatea incheierii asigurarilor si a pensiilor private.
 3. Sustinerea si apararea intereselor profesionale ale membrilor sai in relatia cu orice alte entitati.

Art. 3 Obiectivele Uniunii sunt:

a) Colaborarea cu societatile de asigurari, cu administratorii de fonduri de pensii private, cu autoritatile de supraveghere a activitatii de asigurari si a celei de pensii private si cu alte entitati care au ca scop reglementarea activitatii din domeniu, in pregatirea bazelor legislative si tehnice in domeniul asigurarilor si a pensiilor private.

b) Crearea standardului de lucru, a normelor deontologice si urmarirea cresterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor sai;

c) Sustinerea membrilor in educarea si pregatirea profesionala a personalului propriu;

d) Dezvoltarea relatiilor la nivel national si international cu alte asociatii si organisme;

e) Formularea de aparari si introducerea de cereri in justitie, in cazurile si conditiile prevazute prin lege, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor sai sau in scopul ocrotirii unui interes de grup al membrilor sai sau a unuia general.

f) Schimbarea scopului si obiectivelor Uniunii se face numai cu aprobarea Adunarii Generale.

g) Uniunea isi propune, de asemenea, sa contribuie la educarea populatiei in sprijinul protectiei prin asigurare, prin actiuni specifice (seminarii, conferinte, dezbateri publice, cursuri, articole de presa) menite sa conduca la cresterea gradului de constientizare a rolului asigurarii in viata cetatenilor.

CAPITOLUL II. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI, CONTROLUL FINANCIAR
Sectiunea I – CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
Art. 4 Organele de conducere si control ale Uniunii

Organele de conducere ale Uniunii sunt urmatoarele:

a) Adunarea Generala a Membrilor;

b) Consiliul Director;

c) Presedintele Uniunii;

d) Cenzorul.


Art. 5 Adunarea Generala
 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Uniunii;
 2. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe semestru, fiind convocata de catre Consiliul Director, Presedinte sau ori de cate ori aceasta este ceruta in scris de cel putin o treime din membrii cu drept de vot ai Uniunii;
 3. Adunarea Generala se convoaca prin orice mijloc ce asigura transmiterea textului la adresele de corespondenta postala sau electronica comunicate de catre membri, de regula prin e-mail, cu cel putin 15 zile înainte de data sedintei. Convocarea va contine ordinea de zi, data, locul, ora Adunarii si eventualele materiale necesare dezbaterilor;
 4. Dezbaterile Adunarii Generale sunt conduse de Presedintele Uniunii, sau, in absenta acestuia, de catre un alt membru al Consiliului Director, desemnat de Presedinte, sau, in lipsa unei astfel de desemnari facute de catre Presedinte, desemnat de Consiliul Director.
 5. Membrii pot fi reprezentati printr-o persoana avand imputernicire scrisa in acest sens.
 6. Adunarea Generala este competenta:
  a) Sa aprobe modificarea Statutului;
  b) Sa aprobe conditiile de dobândire a calitatii de membru cu drepturi depline, onorific sau sustinator, la propunerea Consiliului Director.
  c) Sa acorde calitatea de membru cu drepturi depline, onorific sau sustinator, la propunerea Consiliului Director;
  d) Sa aprobe rapoartele privind activitatea Uniunii si a Consiliului Director;
  e) Sa aprobe planul de activitate al Uniunii, strategia si obiectivele acesteia, bugetul anual si bilantul de venituri si cheltuieli pentru anul incheiat;
  f) Sa aprobe cuantumul cotizatiilor membrilor;
  g) Sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Director si Cenzorul;
  h) Sa aleaga Presedintele dintre membrii Consiliului Director si sa il revoce;
  i) Sa determine atributiile Consiliului Director si ale Cenzorului;
  j) Sa decida infiintarea de filiale;
  k) Sa hotarasca dizolvarea Uniunii si destinatia patrimoniului acesteia in caz de desfiintare;
  l) Sa hotarasca in ce priveste orice alte atributii prevazute de lege sau de statut.
 7. Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor. Daca acest cvorum nu este intrunit la ora convocarii, Adunarea Generala se va intruni, in a doua convocare, la 60 de minute de la ora primei convocari, fiind legal constituita oricare ar fi numarul membrilor prezenti;
 8. Adunarea Generala hotaraste prin vot exprimat cu majoritate absoluta a membrilor prezenti. Exceptie fac atributiile prevazute la art. 5, alineatul 6), literele a) și k), unde este necesar votul a doua treimi din membrii prezenti;
 9. Votul privind competenta Adunarii Generale de la art. 5, alin. 6, lit. c) poate fi transmis si prin corespondenta electronica (e-mail), pana cel mai tarziu la ora primei convocari a Adunarii.

Art. 6 Consiliul Director
 1. Consiliul Director este organ statutar de conducere compus din sapte membri alesi de Adunarea Generala dintre reprezentantii membrilor Uniunii;
 2. Mandatul Consiliului Director este de trei ani;
 3. Un membru al Consiliului Director poate delega pentru participare la ședințele Consiliului Director un alt membru al Consiliului Director, asumându-si votul si/sau deciziile acestuia, pentru participarea la cel mult doua sedinte pe an, cu exceptia situatiilor de imposibilitate obiectiva de participare;
 4. Sedintele Consiliului se tin cel putin o data pe trimestru si sunt convocate de cel putin patru membri ai Consiliului sau de catre Presedinte ori de catre un membru al Consiliului imputernicit de catre Presedinte in acest sens;
 5. Consiliul are urmatoarele atributii:
  a) Conduce activitatea Uniunii si asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale;
  b) Aproba, la propunerea oricarui membru al Consiliului Director, incheierea actelor juridice in numele si pe seama Uniunii;
  c) Aproba organigrama si strategia de personal ale Uniunii;
  d) Elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare al Uniunii;
  e) Propune Ordinea de zi Adunarii Generale, convoaca si pregateste sedintele acesteia;
  f) Elaboreaza raportul privind activitatea Uniunii si gestionarea patrimoniului acesteia pe anul calendaristic incheiat si intocmeste propunerea de buget pentru anul care urmeaza;
  g) Primeste cererile de aderare ale noilor potentiali membrii si urmareste indeplinirea conditiilor de catre acestia pentru a deveni membri cu drepturi depline ai Uniunii;
  h) Propune Adunarii Generale primirea de noi membri ai Uniunii sau excluderea, pentru motive intemeiate, a celor existenti;
  i) Decide schimbarea sediului Uniunii;
  j) Poate delega sarcini specifice catre Comitetul Executiv si verifica activitatea acestuia, prin intermediul Presedintelui;
  k) Alege si revoca membrii Comitetului Executiv.
 6. Consiliul Director emite decizii, sub semnătura Președintelui, cu votul a minim patru membri, iar in caz de paritate votul Presedintelui este decisiv.
 7. Mandatul de membru al Consiliului Director inceteaza in urmatoarele conditii:
  a) la data implinirii termenului mandatului;
  b) prin demisie;
  c) prin deces;
  d) pierderea calitatii de reprezentant al persoanei juridice membra a Uniunii, urmand sa fie inlocuit de drept de noul reprezentant al respectivei persoane juridice membre;
  e) pierderea calitatii de membru al Uniunii a persoanei juridice pe care o reprezinta;
  f) prin revocare de catre Adunarea Generala.

Art. 7  Presedintele Uniunii
 1. Presedintele Uniunii este ales de Adunarea Generala dintre membrii Consiliului Director, si are urmatoarele atributii:
  a) reprezinta Uniunea in relatiile cu tertii
  b) semneaza in numele Uniunii contractele incheiate cu tertii, inclusiv contractele de angajare a personalului de specialitate sau administrativ, in baza aprobarii Consiliului Director si a oricaror avize prealabile cerute de lege;
  c) convoaca si conduce sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale;
  d) urmareste, alaturi de ceilalti membri ai Consiliului Director, executarea contractelor Uniunii;
  e) coordoneaza si verifica activitatea Comitetului Executiv;
  e) mediaza eventualele conflicte dintre membrii Uniunii;
  f) inainteaza Adunarii Generale propunerea primirii membrilor onorifici;
  g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala sau Consiliul Director;
 2. Mandatul Presedintelui este de 3 ani. Presedintele poate avea maxim 2 mandate consecutive. Presedintele isi inceteaza mandatul in urmatoarele conditii:
  – la expirarea termenului mandatului
  – prin renuntare la mandat;
  – in caz de pierdere a calitatii de reprezentant al persoanei juridice membru al Uniunii sau a pierderii de catre aceasta persoana juridica a calitatii de membru al Uniunii;
  – in caz de deces.

Art. 8  Comitetul executiv
 1. Comitetul Executiv este format din Presedinte si alti trei membri ai Consiliului Director.
 2. Membrii Comitetului Executiv sunt alesi de catre Consiliul Director;
 3. Mandatul membrilor Comitetului Executiv inceteaza odata cu incetarea mandatului membrilor Consiliului Director;
 4. Comitetul Executiv desfasoara activitati de suport pentru Consiliul Director, pe baza de mandat acordat de Consiliul Director pentru urmatoarele arii de activitate:
  – Pregatire profesionala
  – Reglementari legislative, relatii cu autoritatile
  – Relatii externe
  – Dezvoltari tehnologice
  – Alte domenii conexe asigurarilor
 5. Comitetul Executiv poate coopta in grupuri de lucru si alti membri din cadrul UNSICAR, care, pe baza de mandat, vor lucra pe proiecte punctuale si pot fi remunerati.
 6. Cuantumul remuneratiei membrilor Comitetului Executiv este prevazut in propunerea de buget si aprobat de Adunarea Generala;
 7. Revocarea calitatii de membru al Comitetului Executiv se poate face de catre Consiliul Director la propunerea oricarui membru al Consiliului Director.
 8. Comitetul Executiv se intalneste, de regula, o data pe luna, trimitand Consiliului Director un raport lunar de activitate.

 

Sectiunea II – CONTROLUL FINANCIAR
Art. 9  Cenzorul
 1. Cenzorul este ales de catre Adunarea Generala, pe o perioada de trei ani, din randul persoanelor desemnate de catre membrii Uniunii.
 2. In cazul in care legea obliga UNSICAR sa numeasca o Comisie de Cenzori, aceasta trebuie sa includa un contabil autorizat sau un expert contabil.
 3. Cenzorul nu poate fi membru al Consiliului Director.
 4. Cenzorul intocmeste Raportul anual de verificare si certificare a bilantului contabil.
CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIATIEI
Art. 10 Calitatea de membru

Membrii Uniunii pot fi:

 • Membru cu drepturi depline;
 • Membru onorific;
 • Membru sustinator.

Art. 11 Membrii cu drepturi depline ai Uniunii
 1. Membrii cu drepturi depline ai Uniunii sunt societatile de intermediere si consultanta in asigurari și pensii private, respectiv membrii fondatori si societatile care au solicitat sa adere la Uniune, iar cererea le-a fost acceptata de Adunarea Generala a Uniunii.
 2. Orice membru cu drepturi depline al Uniunii are dreptul:
  a) sa faca propuneri si sugestii referitoare la activitatea Uniunii si la problematica specifica activitatii Uniunii;
  b) sa foloseasca gratuit materialele si documentele intocmite de UNSICAR;
  c) sa participe la toate actiunile Uniunii;
  d) sa mentioneze pe propriul antet ca este membru al Uniunii;
  e) sa aleagă si sa fie ales in organele de conducere ale Uniunii.
  3) Membrii cu drepturi depline ai Uniunii au urmatoarele obligatii:
  a) sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale, Comitetului Executiv si ale Consiliului Director al Uniunii;
  b) sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Uniunii prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de UNSICAR;
  c) sa participe activ la activitatile Uniunii;
  d) sa achite in termenul prevazut de catre Consiliul Director cuantumul cotizatiei stabilite prin hotararea Adunarii Generale;
  e) sa raspunda, in conditiile legii, pentru orice prejudiciu cauzat Uniunii sau bunului sau renume, prin faptele lor sau ale prepusilor lor;
  f) membrii cu drepturi depline sunt obligati sa informeze Consiliul Director daca isi pierd calitatea in virtutea careia au devenit membri, in termen de 30 de zile de la pierderea acestei calitati.

Art. 12 Membrii onorifici

a) Statutul de membru onorific al Uniunii se acorda prin vot majoritar al Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, persoanelor fizice care au adus o contributie deosebita in dezvoltarea activitatii de asigurari si de pensii private, in general, si/sau a celei de intermediere in special, precum si altor personalitati proeminente care pot contribui la buna dezvoltare a acestei activitati si la bunul renume al Uniunii;
b) Membrii onorifici nu au obligatia achitarii cotizatiei, nu au drept de vot si nu pot fi alesi in organele executive ale Uniunii;
c) Membrii onorifici au dreptul de a asista la sedintele Adunarii Generale si de a-si expune punctele de vedere in legatura cu problematica discutata, interventiile lor avand doar un rol consultativ.


Art.13 Membrii sustinatori

a) Membrii sustinatori sunt persoane fizice si/sau juridice, cu exceptia societatilor de asigurare si reasigurare, ori a celor de administrare de fonduri de pensii private, precum si a Uniunilor/Asociatiilor acestora, care acorda sprijin material si de specialitate Uniunii.
b) Membrii sustinatori platesc o contributie propusa de Consiliul Director si aprobata de Adunarea Generala.
c) Membrii sustinatori pot participa la sedintele si activitatile UNSICAR, la invitatia Consiliului Director. Interventiile membrilor sustinatori vor avea un rol consultativ.


Art.14 Patrimoniul Uniunii
 1. Patrimoniul Uniunii este constituit prin contributiile membrilor sai, din cotizatii, din veniturile realizate in urma activitatii Uniunii, din donatii, sponsorizari, precum si din alte contributii ce nu contravin legii;
 2. Patrimoniul Uniunii poate fi folosit numai in conformitate cu scopul si obiectivele acesteia, in limitele permise prin Statut si de legislatia romana in vigoare;
 3. Activitatea desfasurata de membri in cadrul Uniunii este gratuita si benevola, cu exceptia membrilor Comitetului Executiv si a celor mandatati pentru implicarea in proiecte;
 4. Pentru motive intemeiate, Uniunea poate contracta, in regim de colaborare, permanent sau ocazional, persoane juridice din afara Uniunii, sau persoane fizice, a caror activitate sa fie remunerata, conform aprobarii Adunarii Generale, pe baza propunerii Consiliului Director.

Art.15 Dobandirea si pierderea calitatii de membru cu drepturi depline
 1. Membru plin al Uniunii poate deveni o persoana juridica romana, avand ca activitate intermedierea si/sau consultanta in domeniul asigurarilor, si/sau marketingul fondurilor de pensii private, care indeplineste conditiile din prezentul statut;
 2. Poate fi membru plin al Uniunii acea societate ale carei activitati sunt in acord cu interesele si obiectivele Uniunii;
 3. In vederea dobandirii calitatii de membru plin al Uniunii, reprezentantul legal al persoanei juridice emite o cerere scrisa adresata Consiliului Director. Parte componenta a cererii trebuie sa fie o declaratie prin care membrul isi insuseste prevederile Statutului Uniunii si ale celorlalte acte emise de Uniune pana la acea data, inclusiv ale Codului Etic al UNSICAR, si se angajeaza sa le respecte intocmai si cu buna credinta:
 4. Asupra dobandirii, suspendarii sau pierderii calitatii de membru cu drepturi depline hotaraste Adunarea Generala a Uniunii. Calitatea de membru se dobandeste sau se pierde din ziua si in conditiile stabilite in hotararea Adunarii Generale. Calitatea de membru se poate pierde in urmatoarele situatii:
  a) retragerea voluntara;
  b) dizolvarea, lichidarea sau falimentul;
  c) incalcarea normelor deontologice sau a hotararilor Adunarii Generale;
  d) neindeplinirea conditiilor sau obligatiilor statutare.

Pentru situatiile prevazute la lit. c) si d), Consiliul Director, sau, dupa caz Adunarea Generala va comunica decizia/hotararea societatii fata de care s-a luat masura pierderii calitatii de membru.

CAPITOLUL IV. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art.16 Dizolvarea Uniunii
 1. Uniunea isi inceteaza existenta prin dizolvarea voluntara, in baza unei hotarari adoptate de Adunarea Generala cu doua treimi din numarul membrilor sau, de plin drept, in conditiile legii;
 2. Patrimoniul Uniunii va reveni si se va transmite unei organizatii cu scop identic sau asemanator, sau se va imparti in mod egal intre membrii cu drepturi depline ai UNSICAR existenti la data deciziei de lichidare;
 3. Lichidatorul va fi numit de Adunarea Generala sau de catre instanta competenta. Totodata se va hotara si asupra destinatiei patrimoniului ramas in urma lichidarii.

Art.17 Dispozitii finale

Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu legislatia romana in vigoare.