Statut

Statutul Uniunii Nationale a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania UNSICAR

Dispozitii generale, conducerea si controlul asociatiei, membrii asociatiei, dizolvarea si lichidarea.

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1 Denumire, sediu si durata
 1. Denumirea Uniunii este Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania, prescurtat UNSICAR (denumita in continuare ”Uniunea”);
 2. Sediul Uniunii este in Bucuresti, str. Vulturilor nr. 98 A, etaj 7, Unitate Est, sector 3;
 3. Uniunea este o organizatie non profit, neguvernamentala si apolitica, creata si avand personalitate juridica in conformitate cu OG 26/2000;
 4. Uniunea este persoana juridica romana de drept privat;
 5. Durata Uniunii este nedeterminata;
 6. Uniunea se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, in scopul realizarii scopului si obiectivelor sale;
 7. Uniunea isi poate constitui, in conditiile legii, sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

Art. 2 Scopul activitatii
 • Scopul Uniunii consta in sprijinirea membrilor sai in cresterea recunoasterii publice a rolului activitatii intermediarilor, consultantilor in asigurari si a brokerilor de pensii private.
 • De asemenea, Uniunea are drept scop constientizarea societatii cu privire la necesitatea incheierii asigurarilor si a pensiilor private.

Art. 3 Obiectivele Uniunii sunt:
 • Colaborarea cu societatile de asigurari, cu administratorii de fonduri de pensii private si cu autoritatile de supraveghere a activitatii de asigurari si a celei de pensii private in pregatirea bazelor legislative si tehnice in domeniul asigurarilor si a pensiilor private;
 • Crearea standardului de lucru, a normelor deontologice si urmarirea cresterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor sai;
 • Sustinerea membrilor in educarea si instruirea personalului propriu;
 • Dezvoltarea relatiilor la nivel national si international cu alte asociatii si organisme de profil;
 • Reprezentarea in instanta a intereselor comune ale membrilor sai.

Schimbarea scopului si obiectivelor Uniunii se face numai de catre membrii fondatori.

In toate cazurile, schimbarea scopului Uniunii se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

CAPITOLUL II. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
Art. 4 Organele de conducere si control ale Uniunii

Organele de conducere ale Uniunii sunt urmatoarele:

 1. Adunarea Generala a Membrilor;
 2. Consiliul Director;
 3. Comisia de Cenzori.

Art. 5 Adunarea Generala
 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al Uniunii;
 2. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe semestru, fiind convocata de catre Consiliul Director; Consiliul Director este obligat sa convoace Adunarea Generala Extraordinara ori de cate ori aceasta este ceruta in scris de catre cel putin o treime din membrii cu drept de vot;
 3. Adunarea Generala se convocata prin orice mijloc ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii, de regula prin e-mail sau fax, cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei, calculate inclusiv cu ziua convocarii. Invitatia va avea anexata Ordinea de zi si eventualele materiale necesare dezbaterilor;
 4. Dezbaterile Adunarii Generale sunt conduse de Presedintele Consiliului Director, iar in absenta acestuia, de catre un alt membru al Consiliului, desemnat de Presedinte;
 5. Persoanele juridice membre vor fi reprezentate printr-o persoana avand imputernicire scrisa in acest sens;
 6. Adunarea Generala este legal constituita daca sunt prezenti cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor. Daca acest numar nu este intrunit, se convoaca automat o noua Adunare Generala in termen de maxim 30 de zile, aceasta fiind legal constituita oricare ar fi numarul membrilor prezenti;
 7. Adunarea Generala hotaraste prin vot exprimat cu majoritate absoluta a membrilor prezenti. Exceptie fac atributiile prevazute la punctul 7 literele a) si k), unde este necesar un cvorum de doua treimi din voturile membrilor prezenti.
 8. Adunarea Generala este competenta:
  • sa aprobe Statutul si modificarile acestuia;
  • sa aprobe conditiile de dobandire a calitatii de membru plin, onorific si sustinator, la propunerea Consiliului Director;
  • sa acorde calitatea de membru plin, onorific si sustinator, la propunerea Consiliului Director;
  • sa aprobe rapoartele privind activitatea Uniunii si a Consiliului Director;
  • sa aprobe planul de activitate al Uniunii, bugetul anual si bilantul de venituri si pierderi pentru anul incheiat;
  • sa aprobe cuantumul cotizatiilor membrilor;
  • sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului Director si ai Comisiei de Cenzori;
  • sa aleaga Presedintele dintre membrii Consiliului Director si sa il revoce;
  • sa determine atributiile Consiliului Director si ale Comisiei de Cenzori;
  • sa decida infiintarea de filiale;
  • sa hotarasca dizolvarea Uniunii si destinatia patrimoniului acesteia in caz de desfiintare;
  • sa hotarasca in alte probleme ce decurg din Statut si pe care si le rezerva spre decizie, daca acestea nu sunt incredintate prin Statut, altor organe;

Art. 6 Consiliul Director
 1. Consiliul Director este organ statutar de conducere compus din cinci membri alesi de Adunarea Generala dintre reprezentantii membrilor Uniunii;
 2. Mandatul Consiliului Director este de trei ani;
 3. Incepand cu alegerile pentru mandatul 2006 – 2008, Adunarea Generala pentru alegerea noului Consiliu Director si a noului Presedinte, se va tine cel tarziu in ultima luna decembrie a mandatului anterior. Noul Consiliu Director si noul Presedinte isi vor intra in atributii la data urmatoarei Adunarii Generale, dar nu mai tarziu de 31 martie anul urmator, cand vechiul Consiliu Director va prezenta raportul de gestiune la zi;
 4. Cu exceptia primei Adunari Generale, care va alege cei cinci membri ai Consiliului Director, urmatoarele Adunari Generale vor alege patru membri, carora li se va alatura ca al cincilea membru, Presedintele din exercitiul anterior;
 5. Presedintele are ca atributii principale reprezentarea Uniunii in relatiile cu tertii si gestionarea problemelor curente ale acesteia;
 6. Un membru al Consiliului Director poate delega pentru participare la sedintele Consiliului Director un alt membru al Consiliului Director, asumandu-si integral votul si/sau semnaturile acestuia;
 7. Sedintele Consiliului se tin cel putin o data pe trimestru si sunt convocate de cel putin trei membri ai Consiliului sau de catre Presedinte, ori de catre un membru al Consiliului imputernicit de catre Presedinte in acest sens;
 8. Consiliul Director emite Decizii, sub semnatura Presedintelui, cu votul a minim trei membri, iar in caz de paritate votul Presedintelui este decisiv.
 9. Consiliul are urmatoarele atributii:
  • conduce activitatea Uniunii si asigura punerea in practica a hotararilor Adunarii Generale;
  • incheie acte juridice in numele si pe seama Uniunii;
  • aproba organigrama si strategia de personal ale Uniunii;
  • elaboreaza regulamentul intern de functionare si organizare a Uniunii;
  • propune Ordinea de zi Adunarii Generale, convoaca si pregateste sedintele acesteia;
  • elaboreaza raportul privind activitatea Uniunii si gestionarea patrimoniului acesteia pe anul calendaristic incheiat;
  • primeste cererile de aderare ale noilor potentiali membri si urmareste indeplinirea conditiilor de catre acestia pentru a deveni membri plini ai Uniunii;
  • propune Adunarii Generale primirea de noi membri ai Uniunii;
  • decide schimbarea sediului Uniunii;
  • indeplineste orice alte atributii ce nu sunt de competenta exclusiva a Adunarii Generale;

Sectiunea a III-a CONTROLUL FINANCIAR

Art. 6 Comisia de Cenzori

 1. Comisia de Cenzori este formată din trei membri, aleși de către Adunarea Generală, pe o perioadă de trei ani, din rândul reprezentanților desemnați de către membrii Uniunii;
 2. Atribuțiile Comisiei de Cenzori constau în verificarea activității organelor alese și a bilanțului contabil, precum și în prezentarea anuală a raportului către Adunarea Generală;
 3. Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membri ai Consiliului Director, rude sau afini ai acestora;
 4. Comisia de cenzori întocmește rapoarte.
CAPITOLUL III. MEMBRII ASOCIATIEI
Art. 8 Calitatea de membru

Membrii Uniunii pot fi:

 • Membru cu drepturi depline;
 • Membru onorific;
 • Membru sustinator.

Art. 9 Membrii cu drepturi depline ai Uniunii
 1. Membri cu drepturi depline ai Uniunii sunt societatile de intermediere si consultanta in asigurari si pensii private, respectiv membrii fondatori si societatile care au solicitat sa adere la Uniune iar cererea le-a fost acceptata de Adunarea Generala a Uniunii;
 2. Orice membru plin al Uniunii are dreptul:
  • sa faca propuneri si sugestii referitoare la activitatea Uniunii si la problematica specifica activitatii Uniunii;
  • sa foloseasca gratuit rezultatele de orice fel ale activitatii Uniunii, atunci cand Consiliul Director nu hotaraste altfel;
  • sa participe la toate actiunile Uniunii;
  • sa mentioneze pe propriul antet ca este membru al Uniunii;
  • sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale Uniunii;
 3. Membrii cu drepturi depline ai Uniunii au urmatoarele obligatii:
  • sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Uniunii;
  • sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Uniunii prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de UNSICAR;
  • sa participe activ la activitatile Uniunii;
  • sa achite in termenul prevazut de catre Consiliul Director cuantumul cotizatiei stabilite prin hotararea Adunarii Generale;
  • sa raspunda, in conditiile legii, pentru orice prejudiciu cauzat Uniunii sau bunului sau renume, prin faptele lor sau ale prepusilor lor.

Art. 10 Membrii onorifici si membrii sustinatori ai Uniunii
 1. statutul de membru onorific al Uniunii se acorda prin vot majoritar al Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, persoanelor fizice care au adus o contributie deosebita in dezvoltarea activitatii de asigurari si de pensii private, in general, si/sau a celei de intermediere in special, precum si altor personalitati proeminente care pot contribui la buna dezvoltare a acestei activitati si la bunul renume al Uniunii;
 2. membrii sustinatori sunt persoane fizice si/sau juridice, cu exceptia societatilor de asigurare si reasigurare, ori a celor de administrare de fonduri de pensii private, precum si a Uniunilor/Asociatiilor acestora, care acorda sprijin material si de specialitate Uniunii;
 3. membrii onorifici si membrii sustinatori nu au obligatia achitarii cotizatiei, nu au drept de vot si nu pot fi alesi in organele executive ale Uniunii;
 4. membrii onorifici si sustinatori au dreptul de a asista la sedintele Adunarii Generale si de a-si expune punctele de vedere in legatura cu problematica discutata, interventiile lor avad doar un rol consultativ.

Art.11 Patrimoniul Uniunii
 1. Patrimoniul Uniunii este constituit prin contributiile membrilor sai, din cotizatii, din veniturile realizate in urma activitatii Uniunii, din donatii, sponsorizari, precum si din alte contributii ce nu contravin legii;
 2. Patrimoniul Uniunii poate fi folosit numai in conformitate cu scopul si obiectivele acesteia, in limitele permise prin Statut si de legislatia romana in vigoare;
 3. Activitatea desfasurata de membri in cadrul Uniunii este gratuita si benevola;
 4. Pentru motive intemeiate, Uniunea poate angaja, permanent, in regim de colaborare sau ocazional, persone juridice din afara Uniunii, sau persoane fizice, a caror activitate sa fie remunerata, conform aprobarii Adunarii Generale pe baza propunerii Consiliului Director;
 5. Patrimoniul initial va fi de 6.000 lei, constituit printr-o contributie de cate 500 lei a fiecarui membru fondator.

Art.12 Dobandirea si pierderea calitatii de membru cu drepturi depline
 1. Membru plin al Uniunii poate deveni o persoana juridica romana, avand ca activitate exclusiva intermedierea si/sau consultanta in domeniul asigurarilor, si/sau marketingul fondurilor de pensii private, care indeplineste conditiile din prezentul statut;
 2. Poate fi membru plin al Uniunii acea societate ale carei activitati sunt in acord cu interesele si obiectivele Uniunii;
 3. In vederea dobandirii calitatii de membru plin al Uniunii, reprezentantul statutar al persoanei juridice emite o cerere scrisa adresata Consiliului Director. Parte componenta a cererii trebuie sa fie o declaratie prin care membrul isi insuseste prevederile Statutului Uniunii si ale celorlalte acte emise de Uniune pana la acea data, inclusiv ale Codului Etic al Brokerilor de asigurari si de pensii private membri UNSICAR, si se angajeaza sa le respecte intocmai si cu buna credinta;
 4. Asupra dobandirii, suspendarii sau pierderii calitatii de membru cu drepturi depline, hotaraste Adunarea Generala a Uniunii. Calitatea de membru se dobandeste sau se pierde din ziua si in conditiile stabilite in hotararea Adunarii Generale. Calitatea de membru se poate pierde in urmatoarele situatii:
  • retragerea voluntara;
  • dizolvarea, lichidarea sau falimentul unuia dintre membri;
  • schimbarea obiectului de activitate;
  • incalcarea normelor deontologice sau a hotararilor Adunarii Generale;
  • neindeplinirea obligatiilor statutare.

Pentru ultimele 3 situatii prevazute, Consiliul Director, sau, dupa caz, Adunarea Generala va comunica decizia/hotararea societatii fata de care s-a luat masura pierderii calitatii de membru.

CAPITOLUL IV. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
Art.13 Dizolvarea Uniunii
 1. Uniunea isi inceteaza existenta prin dizolvarea voluntara, in baza unei hotarari adoptate de Adunarea Generala cu doua treimi din numarul membrilor sau de plin drept in conditiile legii;
 2. Patrimoniul Uniunii va reveni si se va transmite unei organizatii cu scop identic sau asemanator, sau se va imparti in mod egal intre membrii plini ai UNSICAR existenti la data deciziei de lichidare;
 3. Lichidatorul va fi numit de Adunarea Generala sau de catre instanta competenta. Totodata se va hotari si asupra destinatiei patrimoniului ramas in urma lichidarii.

Art.14 Dispozitii finale
 1. Actele juridice incheiate de membrii fondatori pana la inscrierea noii organizatii, precum si cheltuielile efectuate in scopul autorizarii si inscrierii, vor fi recunoscute de catre aceasta;
 2. Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu legislatia romana in vigoare.